نامه‌ای از یک زن ۸۳ ساله به یکی از دوستانش!

“برتای عزیز”مدتی است بیشتر مطالعه می کنم و کمتر گردگیری می کنم. در حیاط نشسته ام و بدون این که نگران علف های هرز باغچه باشم از منظره باغچه لذت می برم. وقت بیشتری را با خانواده و دوستانم می گذرانم و کمتر کار می کنم. زندگی باید الگوی تجربیات برای دوست داشتن باشد نه برای تحمل کردن.من سعی دارم […]

نامه‌ای از یک زن ۸۳ ساله به یکی از دوستانش! متن کامل »