عشق بهتر است یا دوست داشتن؟

عشق بهتر است یا دوست داشتن؟ متن کامل »